Om BisCom Sweden AB

Detta arbetar vi med

Företagsledning

Här inryms ledningsfrågor, administration liksom ledningen av produktutveckling.

Teknik

Till denna avdelning hör konstruktion och underhåll av databaser, inklusive hjälpmedel som antals- och prisberäknare, uttag av sändlistor, CRM-system m m.

Även webbkonstruktion och underhåll samt IT och övrig teknik hör hit.

Information och reklam

Här skapas information och texter för webb, e-postbrev, produktblad, PR, pressreleaser etc.

Även texter av journalistiskt slag för avancerade kundbehov produceras här.

Grafisk produktion

Hit räknas den grafiska produktionen av kataloger, produkt- och informationsmaterial för webb, PDF och trycksaker.

Även produktion och tekniskt handhavande av e-postbrev inryms här.

Sälj/projektledning

Denna avdelning svarar för kontakterna med gamla och nya kunder och sammanhållande länk som ser till att produktionen fungerar, att du som kund hålls uppdaterad kring dina projekt och att du upplever oss som en trygg och pålitlig leverantör.

Här hjälper man dig också med antals- och kostnadsberäkningar för dina planerade e-postutskick eller postala utskick och man fungerar som ditt bollplank, kring nya idéer och projekt.

Carl-Johan Mossberg är ägare och drivande kraft bakom BisCom Sweden AB.

Efter att under många år ha skapat databasbaserade lösningar åt offentlig sektor, på den tiden ofta en kombination av webbgränssnitt och tryckta publikationer, bl a åt svensk sjukvård och svensk offentlig upphandling, så avyttrade han sitt framgångsrika företag för ett antal år sedan.

Men är man i grunden entreprenör så är den egenskapen svår att lägga åt sidan. För tre år sedan startade utvecklingen av BisCom Sweden på allvar. I dag kan vi presentera ett brett utbud av informations- och kommunikationslösningar.

Mycket välkommen till BisCom Sweden AB.

Utgivningsbevis

Utgivningsbevis för Biscoms databas finns registrerat hos Myndigheten för Radio och TV enligt den sk. databasregeln.

Det innebär att databasen har samma grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som bl a tidningar.

Detta betyder bland annat att YGL är överordnad Personuppgiftslagen (PUL) i de fall där PUL strider mot yttrandefrihetsskyddet.

Grundlagsskyddet innebär ett skydd mot sådana ingripanden från stat och myndigheter som hämmar yttrandefriheten. Bl a är det förbjudet för myndigheter att censurera innehållet.

Ansvarig utgivare är Carl-Johan Mossberg, VD, BisCom Sweden Aktiebolag.

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se